Informacja

Na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej

1. Nazwa firmy, adres siedziby firmy:

Rozlewnia gazu LPG Gal-Gaz Galewice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, 98-405 Galewice, Zmyślona 11

tel. 62/78-38-288, fax. 62/78-38-298, infolinia: 800 120 220

gal-gaz.pl, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Osoba udzielająca informacji:

Kazimierz Olszowiak – Komplementariusz Prezes Zarządu Gal-Gaz Galewice Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością

tel. 62 78 38 288, fax. 62 78 38 298,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Żarówka

3. Potwierdzenie, że zakład podlega regulacjom prawnym i przepisom administracyjnym ustanawiających system przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2013r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładów o zwiększonym ryzyku albo o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej ( Dz.U. 2013 poz. 1479) obowiązujące od dnia 15 lutego 2014 r. Po zastosowaniu zasady sumowania zgodnie z pkt.2 załącznika do przedmiotowego rozporządzenia Rozlewnia Galewice spełnia kryteria zaliczające ją do zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Krajowe rozwiązania w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym, określono w ustawie Prawo Ochrony Środowiska, potwierdzają wdrożenie do prawodawstwa polskiego wymagań zawartych m.in. w Dyrektywie Seveso III będącej podstawą regulacji prawnych w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym. Tym samym, na prowadzącym zakład spoczywają obowiązki wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska:

 • Obowiązek ochrony środowiska przed awariami.
 • Zapewnienie, aby zakład był zaprojektowany, wykonany, prowadzony i likwidowany w sposób zapobiegający awariom przemysłowym i ograniczający ich skutki dla ludności, środowiska.
 • Obowiązek zgłoszenia zakładu właściwemu organowi Państwowej Straży Pożarnej oraz przekazania do wiadomości Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.
 • Obowiązek sporządzenia programu zapobiegania awariom, w którym przedstawiony zostaje system bezpieczeństwa gwarantujący, ochronę ludzi i środowiska, stanowiący element ogólnego systemu zarządzania zakładem
 • Opracowano instrukcję bezpieczeństwa pożarowego: rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych.
 • Wyznaczono pomieszczenia oraz strefy zagrożenia wybuchem zgodnie z rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010r,. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej ( Dz,U. z dnia 30 lipca 2010r., nr. 138, poz. 931 )
 • Zgodnie z intencją ustawodawcy wyżej wymienione obowiązki spoczywają na prowadzącym zakład o zwiększonym ryzyku powstania awarii. Zaś dokumentacje wynikającą z ustawy Prawo Ochrony Środowiska przekazano Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieruszowie oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Sieradzu.

4. Charakter działalności prowadzonej w rozlewni gazu LPG

 • Przedmiotem działalności rozlewni jest:
 • Magazynowanie, przechowywanie LPG we własnych zbiornikach magazynowych,
 • Przeładunek LPG za pomocą urządzeń własnych,
 • Przyjęcie LPG z autocystern do zbiorników magazynowych za pomocą własnych urządzeń,
 • Nalew LPG do autocystern,
 • Nalew do butli 11 i 33 kg.
 • Dostawa butli do odbiorców hurtowych i detalicznych,

5. Nazwa substancji niebezpiecznej występującej w rozlewni

W rozlewni gazu LPG w Galewicach znajduje się substancja niebezpieczna w postaci gazu płynnego (mieszaniny B). Magazynowany produkt w postaci mieszaniny propanu-butanu (potocznie LPG) zaliczony jest do gazów łatwopalnych, skrajnie łatwopalnych F+, R-12. W fazie par cięższy od powietrza prawie dwukrotnie, ściele się po ziemi i zagłębieniach. Pary z powietrzem tworzą mieszaninę wybuchową. Szczegółowe dane zawarte są w karcie charakterystyki produktu. Nie jest specjalnie szkodliwy dla zdrowia.

6. Informacje związane z charakterem zagrożenia poważną awarią z uwzględnieniem dla ludzi i środowiska.

W rozlewni gazu znajduje się substancja, której właściwości są następujące:

 • Gaz płynny ( mieszanina B ) charakteryzująca się niską temperaturą zapłonu. Pary tworzą z powietrzem mieszaniną wybuchową. Pary gazu są cięższe od powietrza rozchodzą się i gromadzą przy powierzchni gruntu
  w naturalnych zagłębieniach. Klasyfikacja substancji zagrożenia zgodnie
  z dyrektywą 67/548/EWG, F+; R-12 gazy łatwo palne nie stanowi zagrożenia chorobami. Propan-butan ma działanie podobne do narkotycznego. Sam w sobie nie jest trujący, jednak przy dużym stężeniu
  i dużym wchłonięciu do organizmu, mogą wystąpić bóle w jamie brzusznej, wymioty, ślinotok, zwężenie źrenic, upośledzenie słuchu, bóle głowy, osłabienie, zwolnienie tętna do 40-50 uderzeń na minutę, podniecenie, później sen trwający kilka godzin. W cięższych przypadkach może wystąpić zapalenie płuc oraz utrata przytomności.
 • Gaz płynny nie stanowi zagrożenie dla środowiska, nie rozpuszcza się
  w wodzie, nie wnika w glebę, w atmosferze rozprzestrzenia się, może tworzyć mieszaninę wybuchową.

Zgodnie z przyjętą metodologią określeń zagrożeń, które mogą wystąpić
w rozlewni gazu w Galewicach, szczegółowo opisano w przekazanym do KP PSP
i WIOŚ, Programie Zapobiegania Awariom. Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzeń niepożądanych oraz ich skalę skutków wyznacza ocena ekspercka poparta analizą danych historycznych oraz specjalistyczne oprogramowanie komputerowe. Spośród najgroźniejszych scenariuszy awarii wyróżnia się;

 • pęknięcie rurociągu technologicznego, duży przeciek, mały przeciek,
 • połączenie kołnierzowe, mały przeciek, duży przeciek,
 • pęknięcie zbiornika, dziura w zbiorniku, zawór bezpieczeństwa
 • przepełnienie autocysterny,
 • uszkodzenie węża elastycznego,
 • wybuch rozszczelnionego zbiornika autocysterny/zbiornika stacjonarnego o pojemności 50 m3 tzw. BLEVE – Fireball

Rozlewnia gazu Galewice jest zakładem bezpiecznym – wszystkie wartości ryzyka zredukowanego znajdują się w obszarze ryzyka tolerowanego. Najwyższy poziom ryzyka występuje w przypadku scenariusza tj. pęknięcie zbiornika, dla którego wartość określona została na poziomie 10³ oznaczająca możliwość wystąpienia takiego zdarzenia jako tylko teoretycznie możliwe. Jednocześnie pod rozwagę wzięto najbardziej niesprzyjający w skutkach scenariusz w postaci rozszczelnienia i wybuchu zbiornika autocysterny -tzw. wybuch BLEVE – Fireball: scenariusz czysto teoretyczny, możliwy do powstania jedynie w sekwencji kilku niesprzyjających następujących kolejno po sobie niekontrolowanych zdarzeń.

Przyjmując opisane w dokumentacji najbardziej niekorzystne scenariusze  z Programu Zapobiegania Awarii przyjmuje się iż w przypadku wybuchu BLEVE- Fireball wzrost ciśnienia do maksymalnego pułapu 5 kPa osiągnie zakres rażenia 700 m od ewentualnego miejsca wybuchu na terenie zakładu zwiększonego ryzyka.

Zastosowane rozwiązania techniczne, systemowe, porozumienia o wzajemnej współpracy oraz nadzór od strony Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Państwowej Straży Pożarnej oraz współpraca z jednostkami OSP z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z terenu powiatu wieruszowskiego oraz systematyczne podnoszenie świadomości zagrożeń swych pracowników umożliwia sprowadzenie ryzyka powstania poważnej awarii przemysłowej do poziomu powszechnie akceptowalnego.

Prowadzący zakład dokłada wszelkich starań aby zakład zaliczony do kategorii Zwiększonego Zagrożenia Ryzyka tj. rozlewnia gazu nie przekraczała wartości progowych dla zakładu ZZR.

7. Sposób ostrzegania i informowania ludności w przypadku wystąpienia poważnej awarii.

W przypadku pożaru, wycieku lub innego zagrożenia w rozlewni gazu uruchomiona jest syrena alarmowa (ciągły dźwięk przez 3 mint.). Do uruchomienia syreny alarmowej upoważniony jest każdy pracownik zatrudniony w rozlewni gazu. Jeżeli zajdzie taka potrzeba informacje dla społeczeństwa podane zostaną w komunikatach Policji lub Państwowej Straży Pożarnej. Spośród dostępnych w rozlewni gazu metod alarmowania wyróżnia się: syrena alarmowa, łączność telefoniczna, łączność komórkowa.

8. Sposób postępowania ludności zamieszkującej lub przebywającej w bezpośrednim sąsiedztwie rozlewni gazu w przypadku wystąpienia poważnej awarii.

W przypadku ogłoszenia alarmu o pożarze lub innym miejscowym zagrożeniu na terenie rozlewni gazu oczekuje się współpracy z ochotniczą strażą pożarną
w Galewicach i pobliską zamieszkałą ludnością. Organem uprawnionym do kierowania akcją ratowniczo-gaśniczą jest straż pożarna oraz policja.

W przypadku intensywnego zadymienia:

 • unikać kontaktu z produktami zadymienia,
 • nie utrudniać dojazdu ekipom ratowniczym do rozlewni gazu,
 • zamknąć, uszczelnić okna oraz otwory.
 • zachować spokój i oddalić się od miejsca zadymienie,
 • stosować się do poleceń prowadzącego działania ratowniczo-gaśnicze i porządkowe.

9. Potwierdzenie, że prowadzący zakład podjął odpowiednie działania w zakresie przygotowania zakładu do współpracy ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo

Magazynowanie, przetwarzanie, transport niebezpiecznych (łatwopalnych, wybuchowych, toksycznych niebezpiecznych dla środowiska substancji chemicznych w dużych ilościach stwarza zagrożenie związane z uwolnieniem do otoczenie w sposób nie kontrolowany. Zdarzenie takie można przewidzieć tylko teoretycznie, oszacować prawdopodobieństwo ich wystąpienia, ale nie można określić miejsca wystąpienia jak również oszacować zasięg oddziaływania i skalę ryzyka dla ludności i środowiska.

Rozlewnia gazu w Galewicach ze względu na ilość substancji niebezpiecznych (palnych, wybuchowych) magazynowanych na jej terenie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016r. (Dz.U. Dz.U.2016.138) w sprawie rodzaju i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Zakład został zakwalifikowany do zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii. Tym samym prowadzący zakład został w myśl ustawy Prawo Ochrony Środowiska art. zobowiązany do podjęcia odpowiednich kroków w celu zapobieganiu powstania awarii i współpracy z organami kontrolującymi. Stosownie do wymagań zawartych w art. 261 ustawy POŚ do prowadzenia analiz oraz ćwiczeń związanych z planem zapobiegania awariom.

10. Szczegółowe informacje dotyczące miejsca uzyskania dodatkowych informacji związanych z rozlewnią gazu LPG w Galewicach, z zastrzeżeniem wymogów dotyczących poufnych informacji ustalonych w przepisach krajowych.

Dodatkowe informacje dotyczące rozlewni gazu LPG w Galewicach, w zakresie nie objętym tajemnicą handlową lub tajemnicą Spółki, można uzyskać kierując pismo, wniosek na adres.

GAL-GAZ Galewice

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka Komandytowa

98-405 Galewice, Zmyślona 11

tel. 62 78 38 288, fax. 62 78 38 298,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. gal-gaz.pl 

Pobierz plik