Gaz płynny do zbiorników – bezpieczeństwo

Nasza firma to doświadczony dystrybutor gazu płynnego. Na pierwszym miejscu stawiamy dbałość o bezpieczeństwo sprzedawanych przez nas produktów zawierających gaz płynny. Nasze zbiorniki, butle gazowe i instalacje wykonane są z najnowocześniejszych materiałów, których konstrukcja oparta jest na specjalistycznej wiedzy technicznej.

Wysoki poziom technologiczny oraz nasze wieloletnie doświadczenie w zakresie dystrybucji gazu płynnego gwarantują pełne bezpieczeństwo stosowania naszych produktów.

Korzystając z instalacji gazowych niezwykle ważne jest rygorystyczne przestrzeganie zasad dotyczących posługiwania się i magazynowania gazu płynnego.

Posługiwanie się i magazynowanie:

Aby zapobiec zatruciom wynikającym ze stosowania gazu płynnego, należy stosować specjalną odzież oraz sprzęt ochronny. Należy też unikać wdychania gazu oraz pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. 

W celu zapobiegnięcia pożarom i wybuchom trzeba wyeliminować źródła zapłonu – ugasić otwarty ogień, nie palić papierosów, a także nie używać narzędzi iskrzących oraz odzieży z tkanin podatnych na elektryzację. Zbiorniki z gazem muszą być chronione przed nagrzaniem, a w pomieszczeniach, w których gaz jest stosowany należy używać wyłącznie bezpiecznych urządzeń elektrycznych.

Gaz płynny należy magazynować wyłącznie w magazynach gazów palnych, które są wyposażone w bezpieczną instalację wentylacyjną i elektryczną, w atestowanych i właściwie oznakowanych opakowaniach. Opakowania należy chronić przed nagrzaniem. Na terenie magazynu bezwzględnie trzeba przestrzegać zakazu palenia papierosów, używania otwartego ognia oraz narzędzi iskrzących.

 

Wykrzyknik

W przypadku pożaru lub uwolnienia:

Koniecznie trzeba zawiadomić wszystkich w otoczeniu o pożarze oraz natychmiast wezwać ekipy ratownicze: straż pożarną i policję. Należy także jak najszybciej usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby, które nie biorą udziału w usuwaniu awarii.

W trakcie akcji gaśniczej, w pierwszej kolejności trzeba jak najszybciej usunąć wszelkie źródła zapłonu – ugasić otwarty ogień, ogłosić zakaz palenia i używania narzędzi iskrzących oraz zabezpieczyć pojemniki przed nagrzaniem (groźba wybuchu). Należy unikać bezpośredniego kontaktu z uwalniającą się substancją. Gaz rozcieńczyć rozproszonymi prądami wody, a uszkodzone opakowanie umieścić w hermetycznej komorze awaryjnej.

Pierwsza pomoc

  • Zatrucia inhalacyjne

Poszkodowanych, którzy zachowali przytomność, należy wyprowadzić ze skażonego środowiska na świeże powietrze. Ułożyć w pozycji półsiedzącej, zapewnić spokój i ciepło. Nieprzytomnego ułożyć w pozycji bocznej, oczyścić jamę ustną i nos z wydzieliny, usunąć z niej ciała obce. W przypadku zaburzeń w oddychaniu podać tlen. W przypadku braku oddechu stosować sztuczne oddychanie za pomocą aparatu AMBU. Trzeba także zadbać o zapewnienie poszkodowanemu natychmiastowej pomocy lekarskiej.

  • Skażenie skóry

W przypadku wystąpienia skażenia skóry, należy zdjąć zanieczyszczoną odzież i dokładnie zmyć skórę letnią wodą. W przypadku zmian odmrożeniowych: nałożyć jałowy opatrunek i jak najszybciej skierować poszkodowanego do lekarza.

  • Skażenie oczu

Skażone oczy płukać, przy odwiniętych powiekach ciągłym strumieniem wody przez około 15 minut. Bezzwłocznie skontaktować się z okulistą.