Stacja gazu LPG: budowa

Stacja LPG

Tankując pojazd autogazem warto jest dowiedzieć się, z jakich elementów w ogóle składa się stacja gazu LPG. Przepisy prawne określające budowę stacji gazu LPG, jej zasady lokalizacji oraz inne informacje techniczne wskazuje Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych i ich usytuowanie (Dz.U.2005 nr 243, poz. 2063).

Stacje autogazu  dzielimy na stacje gazowe samodzielne i kontenerowe. Te pierwsze to takie, w których składzie jest budynek, zbiorniki oraz instalacja do magazynowania, przepompowywania i dystrybucji gazu LPG oraz instalacje towarzyszące. Te drugie z kolei to stacje do tymczasowego wydawania paliwa gazowego. Ich konstrukcja umożliwia przetransportowanie stacji w inne miejsce. Stacja może, ale nie musi znajdować się w granicach bazy gazu płynnego, może też mieć na swoim terenie rozlewnię gazu, gdzie dystrybuuje się gaz do butli.

Zbiorniki do magazynowaniu gazu na stacji LPG i innych obiektach magazynujących LPG mogą być zbiornikami podziemnymi, naziemnymi lub mogą być przykryte kopcem. Muszą być wyposażone w zawory bezpieczeństwa i odcinające, automatyczne zawory awaryjne na wypadek wycieku gazu i mierniki wskazujące maksymalny poziom napełnienia. Ponadto manometry, a od określonej pojemności – odprowadzenie wody, własne zaopatrzenie w wodę, czasem również instalację zraszaczową lub inną formę ochrony przeciwpożarowej. Zbiorniki LPG muszą oczywiście spełniać normy wytrzymałości ogniowej oraz mieć stosowne zabezpieczenie antykorozyjne. Ich lokalizacja wobec budynków w których mogą przebywać ludzie różnić się będzie w zależności od typu i objętości zbiornika i wynosi od 30 do nawet 300 m. Ich pojemność to do 20 m3 (podziemne), do 5 m3 (naziemne) i do 1350 kg (butle stalowe).

Ponadto w wyposażeniu stacji LPG powinny znajdować się pompy z zabezpieczeniem antyeksplozyjnym oraz rurociągi doprowadzające gaz LPG do odmierzaczy, czyli dystrybutorów gazu. W Polsce do napełniania zbiorników pojazdów gazem wykorzystuje się pistolety nalewcze typu włoskiego. 

Działanie stacji gazu płynnego LPG

A jak wygląda w praktyce tankowanie gazu od strony technicznej? Oto opis działania stacji gazu płynnego. Gaz ze zbiornika płynie rurociągiem fazy ciekłej przez zawór hydrostatyczny i chroniący pompę filtr odstojnikowy do pompy właśnie. Stąd jest pompowany przez zawory przelewowy (zabezpiecza przed nadmiarem gazu poprzez odprowadzenie go bypassem do zbiornika) i zwrotny (uniemożliwia cofnięcie się gazu płynnego LPG i zapobiega nagłemu wzrostowi ciśnienia w dystrybutorze). Następnie, poprzez złącza zrywalne trafia do odmierzacza. Złącza zrywalne umieszczone są na poziomie gruntu i są one zabezpieczeniem chroniącym dystrybutor w przypadku najechania na niego lub zniszczenia i oderwania (stąd nazwa), montuje się je również między odmierzaczem a pistoletem. Odmierzacze dystrybuują gaz bezpośrednio do zbiorników samochodowych. W ich wnętrzu znajdują się m.in. przepływomierze, filtry gazu, manometry, zawór różnicowy oraz elementy przeliczające przepływ i informujące prowadzącego o pracy odmierzacza.