Legalizacja zbiornika LPG na stacji

Stacja benzynowa

Zbiorniki na gaz LPG oraz inne instalacje na stacjach paliw tego typu muszą podlegać okresowej kontroli i być legalizowane, co wpływa nie tylko na poziom bezpieczeństwa podczas tankowania pojazdu, ale i na dokładność w odmierzaniu ilości tankowanego gazu płynnego. Podstawą prawną do legalizacji cystern LPG jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń ciśnieniowych (Dz.U. 135 poz. 1269). Według przepisów zbiorniki te rejestruje się w Urzędzie Dozoru Technicznego przy pierwszym montażu na stacji; rejestracja odbywa się poprzez akceptację warunków technicznych producenta zbiorników LPG i sprawdzenia przez inspektora UDT poprawności ich montażu. Następnie co dwa lata wykonuje się rewizje zaworów bezpieczeństwa, zaś co 10 lat – testy ciśnieniowe i rewizje wewnętrzne zbiorników.

Nieco inaczej przedstawia się sprawa legalizacji zbiornika LPG na stacji paliw, jeśli ten jest zbiornikiem podziemnym. Na początku sprawdza się stan powłoki zbiornika po posadowieniu go na fundamencie w wykopie, następnie odbiera się zbiornik już po jego zasypaniu i napełnieniu gazem, czyli w docelowych warunkach użytkowania. Sprawdzenie zbiorników LPG pod względem szczelności zaworów również odbywa się co dwa lata, natomiast rewizja wewnętrzna ma miejsce po pięcioletnim użytkowaniu zbiornika. Jeżeli cysterna została pokryta dodatkowo katodową powłoką antykorozyjną (jak np. w rurociągach), to UDT może przedłużyć ten okres o kolejne pięć lat. 

Legalizacja dystrybutora gazu

A jak wygląda legalizacja dystrybutorów gazu? Dystrybutor jest wyznacznikiem nie tylko ilości pobranego gazu płynnego, ale również wskaźnikiem kwoty, jaką tankujący ma zapłacić za zatankowane paliwo. Na właścicielu stacji spoczywa obowiązek okresowej legalizacji dystrybutora. Legalizacja odmierzaczy gazu płynnego prowadzona jest przez Okręgowy Urząd Miar właściwy dla rejonu, w którym zlokalizowana jest stacja LPG. Wystawia on świadectwo zgodności i legalizacji, umożliwiające użytkowanie dystrybutora zgodnie z prawem. Przy pierwotnej legalizacji (podczas montażu) akceptuje się dokumenty producenta, który poświadcza uzyskanie przez swój produkt Oceny Zgodności lub Zatwierdzenia Typu wydawanego przez Urząd Miar. Ten ostatni musi zostać odebrany przed rozpoczęciem sprzedaży paliwa, ten posiadający Ocenę Zgodności zaś – powtórnie zalegalizowany po roku od rozpoczęcia pracy. Badania przy legalizacji prowadzi się przy pomocy kolby pomiarowej lub przepływomierza; po uzyskaniu zgodności plombuje się dystrybutor, co jest gwarancją prawidłowości wykonywanych przezeń pomiarów. Co ważne, podstawą do ponownego przeprowadzenia legalizacji jest nawet uszkodzenie plomb. Legalizacja powtórna aktualna jest 13 miesięcy. Podczas badania legalizacyjnego odmierzacza gazu LPG sprawdza się gęstość gazu, a jeśli ten spełnia właściwe kryteria, dokonuje się badania dokładności pomiaru. Polegają one na pobraniu 10 kolb o pojemności 20 l z maksymalnym i minimalnym przepływem (po 5 pobrań) i następnie porównaniu poboru ze wskazaniami odmierzacza. Po uśrednieniu wyników granica błędu w pomiarze dystrybutora nie powinna przekroczyć ± 1%. Badania legalizacyjne prowadzone są przez uprawnione do tego firmy.