Jak przewozić butle z gazem LPG?

Butla LPG

Gaz LPG jest atrakcyjnym, bo tanim, ekonomicznym i czystym paliwem, wykorzystywanym zarówno do napędzania samochodów i pojazdów innego typu, jak i przydatnym do ogrzewania pomieszczeń. Dlatego jest chętnie wykorzystywany do wspomnianych powyżej celów. Jednak najczęściej samodzielnie nie przewozimy butli z gazem LPG. Dlaczego?

Przepisy dotyczące przewozu butli z gazem

Żeby przewieźć butlę z LPG prywatnym samochodem, należy spełnić szereg wymagań i zachować szczególną ostrożność podczas transportu. Przede wszystkim, butla powinna być przewożona w pozycji pionowej i zabezpieczona przed przesunięciem oraz uderzeniem przez inny ładunek. Przyczyna jest prozaiczna – podczas gwałtownego hamowania butla z gazem może się przewrócić, przemieścić i w efekcie rozszczelnić lub nawet eksplodować. Zanim w ogóle przystąpimy do transportu butli, powinniśmy: sprawdzić poprawność montażu zaworu i obecność w nim gumowej uszczelki oraz zakrętki na króćcu zaworu. Butli nie należy rzucać, przetaczać, przewracać ani przewozić jednocześnie z innymi materiałami łatwopalnymi lub wybuchowymi. W przypadku odbioru butli gazowych od dystrybutora butle zostaną sprawdzone pod względem bezpieczeństwa przez wykwalifikowany personel. Dlatego najlepiej jest zamawiać je właśnie u sprawdzonego dostawcy. Tym bardziej, że dysponuje on środkami transportu przeznaczonymi do przewozu butli z LPG.

Dostawa gazu LPG do odbiorców

Gaz LPG to według przepisów krajowych i europejskich substancja niebezpieczna, łatwopalna i szkodliwa dla środowiska. Dlatego transport LPG na większą skalę powinien odbywać się według określonego schematu i pojazdem przystosowanym do tego celu. Regulują ten aspekt przepisy zawarte w kilku dokumentach, ale najważniejszym aktem prawnym dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych jest umowa określana mianem Umowy ADR (Accord Dangereuses Router). Precyzuje ona m.in. zakres towarów niebezpiecznych, sposoby ich klasyfikacje, rodzaje stosowanych do transportu opakowań, zakres użytkowania cystern, procedur ładowania, przewozu i rozładowywania, wreszcie – zasady konstrukcji i oznakowania pojazdów przeznaczonych do transportu poszczególnych substancji i wyłączenia z przytoczonych przepisów. Ponadto, do przewozu gazu LPG do odbiorców stosuje się również przepisy Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. 2011 Nr 227 poz. 1367).