Domowa instalacja na gaz LPG: warunki techniczne

Gaz

Domowe instalacje do gazu LPG powstają przede wszystkim wszędzie tam, gdzie nie da się dociągnąć sieci gazu ziemnego (warunki terenowe lub ekonomiczne) lub gdzie gaz ten jest niskiej jakości. Taka instalacja musi jednak spełniać określone warunki techniczno-budowlane, które wskazane są m.in. w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.0.1422). Przepisy te wskazują zasady uzyskania zgody na projekt i instalację określonej instalacji, umiejscowienia jej poszczególnych elementów, rodzajów stosowanych zabezpieczeń itp. I tak, zbiornik na LPG (lub bateria butli) powinien znajdować się na zewnątrz budynku (dopuszczalne odległości różnią się w zależności od objętości zbiornika i jego umieszczenia nad lub pod ziemią) i być połączony z budynkiem siecią przewodów z zaworem umożliwiającym odcięcie dopływu paliwa. Zawory odcinające powinny znajdować się na zewnątrz budynku. Rury doprowadzające oraz instalacja powinny być stalowe i doprowadzać paliwo o ciśnieniu wewnątrz budynku nie większym niż 5 kPa. Urządzenia pozostające bez dozoru podczas ich użytkowania powinny być wyposażone w samoczynnie działające zabezpieczenia, likwidujące skutki spadku ciśnienia lub przerwy w dopływie gazu grzewczego

Kotłownia na gaz LPG

Lokalizacja kotłowni zasilanej gazem płynnym powinna znajdować się w pomieszczeniach nieprzeznaczonych na pobyt ludzi, ale nie ulokowanych poniżej poziomu ziemi, bo ze względu na większą ciężkość gazu od powietrza niemożliwe stanie się usunięcie go w przypadku niespodziewanego wycieku. Wentylacja pomieszczeń powinna znajdować się tuż nad podłogą (z wyżej wymienionych względów), zaś sama podłoga – mieć spadek w stronę wywiewu. Dodatkowa kratka wywiewna powinna znajdować się bezpośrednio nad kotłem. Podłoga nie powinna posiadać niewentylowanych kanałów, niszy i zagłębień. Urządzenia grzewcze powinny być wyposażone w indywidualne kanały spalinowe (możliwy system w przypadku urządzeń z zamkniętą komorą spalania), dopuszczalne jest podłączenie do zbiorczego pionu kilku kotłów jeśli istnieją zabezpieczenia wykrywające brak ciągu i odcinające w tym wypadku wszystkie kotły. Same kotły zasilane LPG (o mocy do 30 kW) powinny być instalowane jak powyżej,a od 60 kW do 2000 kW – w budynkach indywidualnych wolnostojących, przeznaczonych wyłącznie na kotłownię.