Zalety gazowego grilla

Choć to jeszcze zima, to niektórzy z pewnością myślą już o sezonie grillowym. Wiele osób ma problem z rozpalaniem tradycyjnych grilli. Tego oczywiście da się uniknąć, jeśli mamy grill zasilany gazem. Urządzenia te rozpalają się wprost dziecinnie łatwo, a do tego posiadają jeszcze parę innych zalet. (więcej…)

Stacja gazu LPG: budowa

Tankując pojazd autogazem warto jest dowiedzieć się, z jakich elementów w ogóle składa się stacja gazu LPG. Przepisy prawne określające budowę stacji gazu LPG, jej zasady lokalizacji oraz inne informacje techniczne wskazuje Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych i ich usytuowanie (Dz.U.2005 nr 243, poz. 2063).

Stacje gazu płynnego  dzielimy na stacje gazowe samodzielne i kontenerowe. Te pierwsze to takie, w których składzie jest budynek, zbiorniki oraz instalacja do magazynowania, przepompowywania i dystrybucji gazu LPG oraz instalacje towarzyszące. Te drugie z kolei to stacje do tymczasowego wydawania paliwa gazowego. Ich konstrukcja umożliwia przetransportowanie stacji w inne miejsce. Stacja może, ale nie musi znajdować się w granicach bazy gazu płynnego, może też mieć na swoim terenie rozlewnię gazu, gdzie dystrybuuje się gaz do butli.

Zbiorniki do magazynowaniu gazu na stacji LPG i innych obiektach magazynujących LPG mogą być zbiornikami podziemnymi, naziemnymi lub mogą być przykryte kopcem. Muszą być wyposażone w zawory bezpieczeństwa i odcinające, automatyczne zawory awaryjne na wypadek wycieku gazu i mierniki wskazujące maksymalny poziom napełnienia. Ponadto manometry, a od określonej pojemności – odprowadzenie wody, własne zaopatrzenie w wodę, czasem również instalację zraszaczową lub inną formę ochrony przeciwpożarowej. Zbiorniki LPG muszą oczywiście spełniać normy wytrzymałości ogniowej oraz mieć stosowne zabezpieczenie antykorozyjne. Ich lokalizacja wobec budynków w których mogą przebywać ludzie różnić się będzie w zależności od typu i objętości zbiornika i wynosi od 30 do nawet 300 m. Ich pojemność to do 20 m3 (podziemne), do 5 m3 (naziemne) i do 1350 kg (butle stalowe).

Ponadto w wyposażeniu stacji LPG powinny znajdować się pompy z zabezpieczeniem antyeksplozyjnym oraz rurociągi doprowadzające gaz LPG do odmierzaczy, czyli dystrybutorów gazu. W Polsce do napełniania zbiorników pojazdów gazem wykorzystuje się pistolety nalewcze typu włoskiego.

Działanie stacji gazu płynnego LPG

A jak wygląda w praktyce tankowanie gazu od strony technicznej? Oto opis działania stacji gazu płynnego. Gaz ze zbiornika płynie rurociągiem fazy ciekłej przez zawór hydrostatyczny i chroniący pompę filtr odstojnikowy do pompy właśnie. Stąd jest pompowany przez zawory przelewowy (zabezpiecza przed nadmiarem gazu poprzez odprowadzenie go bypassem do zbiornika) i zwrotny (uniemożliwia cofnięcie się gazu płynnego LPG i zapobiega nagłemu wzrostowi ciśnienia w dystrybutorze). Następnie, poprzez złącza zrywalne trafia do odmierzacza. Złącza zrywalne umieszczone są na poziomie gruntu i są one zabezpieczeniem chroniącym dystrybutor w przypadku najechania na niego lub zniszczenia i oderwania (stąd nazwa), montuje się je również między odmierzaczem a pistoletem. Odmierzacze dystrybuują gaz bezpośrednio do zbiorników samochodowych. W ich wnętrzu znajdują się m.in. przepływomierze, filtry gazu, manometry, zawór różnicowy oraz elementy przeliczające przepływ i informujące prowadzącego o pracy odmierzacza.

Stacja LPG: jak samodzielnie zatankować pojazd?

Użytkowników pojazdów napędzanych LPG jest w kraju coraz więcej. Sieć zaopatrzenia w tego typu paliwo również jest rozbudowana, na większości stacji paliw możemy znaleźć dystrybutor LPG. Jeszcze do niedawna (do 2013 r.) do zatankowania wozów gazem oddelegowany był specjalny pracownik stacji, dziś już możemy tę czynność wykonywać sami. Jest jednak wielu kierowców, którzy wciąż mają obawy podczas tankowania autogazu. Oczywiście, samodzielne tankowanie gazu do samochodu przy zachowaniu określonej procedury jest całkowicie bezpieczne i stosunkowo proste, mimo to przygotowaliśmy ten mini-poradnik, w którym przedstawiamy jak samodzielnie zatankować pojazd na stacji LPG.

Przede wszystkim, by zatankować autogaz należy podjechać do dystrybutora, zatrzymać pojazd, wyłączyć silnik i zaciągnąć ręczny hamulec. Następnie należy założyć rękawice ochronne, odkręcić zaślepkę zaworu do wlewu gazu LPG oraz przypiąć do samochodowego zaworu pistolet podający gaz do zbiornika w wozie. Pistolet należy dopasować do zaworu i zablokować przy pomocy niewielkiego przełącznika w jaskrawym (pomarańczowym lub czerwonym) kolorze. Współczesne stacje LPG do samodzielnego tankowania pojazdów wyposażone są w urządzenia do bezpiecznego tankowania, rozpoczęcie tankowania gazu LPG będzie więc możliwe tylko po odpowiednim podpięciu pistoletu do zaworu w samochodzie. Kolejnym krokiem jest już rozpoczęcie tankowania: kierowca podchodzi do dystrybutora i wciska przycisk tankowania gazu. Gaz pompowany jest wtedy, gdy guzik pozostaje wciśnięty; każde zdjęcie palca z guzika tankownia powoduje przerwanie procesu. Pompowanie gazu do zbiornika zostanie automatycznie zatrzymane, gdy zawór samochodowy „odbije”, czyli gdy zbiornik LPG napełni się wg specyfikacji. Teraz pozostaje już jedynie zwolnić blokadę pistoletu, odwiesić go na miejsce i nakręcić zaślepkę zaworu na wlew gazu. Pojazd jest zatankowany.

Gaz LPG: ryzyko podczas tankowania

Jak już zostało to powiedziane powyżej, tankowanie gazu LPG jest w zasadzie bezpieczne, bo stacje paliw wyposażone są w nowoczesne urządzenia ograniczające ryzyko: tankowanie może się odbyć tylko po spełnieniu określonych warunków, producent aparatury musiał również zadbać o ograniczenie ryzyka wycieku podczas pompowania gazu do zbiornika w samochodzie. Nie można jednak powiedzieć, że podczas tankowania ryzyko nie istnieje. Problem może pojawić się, gdy zbiornik pojazdu nie ma legalizacji, przez co nie wiadomo czy zawór u wylotu zbiornika jest sprawny. Warto wiedzieć, że zatankowanie gazu LPG do pełna tak naprawdę oznacza napełnienie tegoż zbiornika w 80%, LPG pod wpływem wzrastającej temperatury zwiększa bowiem swoją objętość, niezbędne jest więc zapewnienie w zbiorniku odpowiedniej przestrzeni. Dlatego tankujmy gaz tylko do legalizowanych zbiorników ze sprawnymi zaworami nadmiarowymi. Dla pewności też warto wiedzieć, jakiej pojemności jest zbiornik na gaz w naszym pojeździe.

Podczas tankowania gazu LPG istnieje również ryzyko oparzenia podczas odpinania pistoletu, gdy niewielka ilość gazu zgromadzona pomiędzy zaworem zbiornika a pistoletem może wystrzelić na ręce tankującego. Gaz LPG zmienia stan skupienia z ciekłego na lotny w kontakcie w wysoką temperaturą (a taka dlań jest temperatura ludzkiego ciała). Dlatego tak istotne jest zakładanie do tankowania rękawic ochronnych.

Butle z gazem LPG: jak przewieźć?

Gaz LPG jest atrakcyjnym, bo tanim, ekonomicznym i czystym paliwem, wykorzystywanym zarówno do napędzania samochodów i pojazdów innego typu, jak i przydatnym do ogrzewania pomieszczeń. Dlatego jest chętnie wykorzystywany do wspomnianych powyżej celów. Jednak najczęściej samodzielnie nie przewozimy butli z gazem LPG. Dlaczego?

Żeby przewieźć butlę z LPG prywatnym samochodem, należy spełnić szereg wymagań i zachować szczególną ostrożność podczas transportu. Przede wszystkim, butla powinna być przewożona w pozycji pionowej i zabezpieczona przed przesunięciem oraz uderzeniem przez inny ładunek. Przyczyna jest prozaiczna – podczas gwałtownego hamowania butla z gazem może się przewrócić, przemieścić i w efekcie rozszczelnić lub nawet eksplodować. Zanim w ogóle przystąpimy do transportu butli, powinniśmy: sprawdzić poprawność montażu zaworu i obecność w nim gumowej uszczelki oraz zakrętki na króćcu zaworu. Butli nie należy rzucać, przetaczać, przewracać ani przewozić jednocześnie z innymi materiałami łatwopalnymi lub wybuchowymi. W przypadku odbioru butli od dystrybutora gazu LPG butle zostaną sprawdzone pod względem bezpieczeństwa przez wykwalifikowany personel. Dlatego najlepiej jest zamawiać je właśnie u sprawdzonego dostawcy. Tym bardziej, że dysponuje on środkami transportu przeznaczonymi do przewozu butli z LPG.

Dostawa gazu LPG do odbiorców

Gaz LPG to według przepisów krajowych i europejskich substancja niebezpieczna, łatwopalna i szkodliwa dla środowiska. Dlatego transport LPG na większą skalę powinien odbywać się według określonego schematu i pojazdem przystosowanym do tego celu. Regulują ten aspekt przepisy zawarte w kilku dokumentach, ale najważniejszym aktem prawnym dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych jest umowa określana mianem Umowy ADR (Accord Dangereuses Router). Precyzuje ona m.in. zakres towarów niebezpiecznych, sposoby ich klasyfikacje, rodzaje stosowanych do transportu opakowań, zakres użytkowania cystern, procedur ładowania, przewozu i rozładowywania, wreszcie – zasady konstrukcji i oznakowania pojazdów przeznaczonych do transportu poszczególnych substancji i wyłączenia z przytoczonych przepisów. Ponadto, do przewozu gazu LPG do odbiorców stosuje się również przepisy Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. 2011 Nr 227 poz. 1367).

Gaz LPG a detektor gazowy

Użytkownicy instalacji i urządzeń gazowych coraz chętniej sięgają po zabezpieczenia mające na celu wykrycie ulatniającego się gazu. Do tego celu służą popularne detektory gazu. Montaż tego typu urządzenia w domu jest jak najbardziej pożądany, wszak liczą się względy bezpieczeństwa mieszkańców danego budynku. Detektory gazowe wybierane są najczęściej tam, gdzie użytkowany jest gaz ziemny, a to ze względu na jego właściwości lotne: gaz ten jest lżejszy od powietrza i w połączeniu z tlenem z powietrza atmosferycznego tworzy mieszankę wybuchową. Co jednak mają zrobić użytkownicy domowych instalacji LPG? Stosowany w domowych instalacjach gaz LPG jest cięższy od powietrza i przy ewentualnym wycieku będzie gromadzić się tuż nad powierzchnią ziemi, przy podłodze. Czy w takim wypadku również należy zaopatrzyć się w detektor gazowy? A posiadacze samochodów napędzanych autogazem – czy powinni mieć w garażu czujnik gazowy?

W obu przypadkach odpowiedź brzmi – tak, zagrożenia nie można bagatelizować. Czujniki warto instalować w pomieszczeniach, gdzie znajdują się urządzenia gazowe, a więc w kuchni (kuchenka), łazience (gazowy podgrzewacz wody), kotłowniach czy właśnie w garażach. Detektor gazu powinien być instalowany w bezpośredniej bliskości urządzenia (nie dalej, niż 3 m od niego), jednak ze względu na właściwości fizyczne paliwa gazowego trzeba go będzie umieścić około 15-30 cm nad ziemią. Trzeba też uwzględnić w lokalizacji odległość od przeszkód: detektor umieszczamy z dala od drzwi, zagłębień, progów i innych załamań podłoża.

W przypadku przekroczenia maksymalnego bezpiecznego stężenia, czyli wycieku gazu detektor da mieszkańcom znać sygnałem akustycznym (dźwięk) i optycznym (migające światło). Warto jest poszukać urządzenia współpracującego z systemem wentylacji mechanicznej i/lub z zaworem odcinającym dopływ gazu do budynku. W razie wycieku źródło zasilania zostanie odcięte lub uruchomi się wyciąg wywiewający nadmiar gazu na zewnątrz.

Montaż detektora gazu LPG w garażu

Posiadacze pojazdów napędzanych autogazem zastanawiają się zapewne, jak mają zadbać o swoje bezpieczeństwo. Garaż dla pojazdów ze zbiornikiem LPG powinien przede wszystkim być wyposażony w dodatkowe otwory wentylacyjne, które będą umiejscowione w odległości około 15 cm od powierzchni podłogi. Najlepiej zlokalizować je w drzwiach garażowych i w przeciwległej drzwiom ścianie. Dobrze jest również zamontować w tym pomieszczeniu system wentylacji mechanicznej, uruchamiany jednak w przypadku przekroczenia maksymalnego bezpiecznego stężenia gazu w garażu. Ale jak umiejscowić detektor gazu w garażu? Często jest tam sporo nierówności podłoża, np. spust kanalizacyjny czy kanał naprawczy. W tych miejscach z pewnością będzie gromadził się gaz. O ile kwestię spustu da się rozwiązać poprze zmianę spadku wylewki podłoża lub wyprowadzenie rury odpływowej na zewnątrz budynku zamiast do kanalizacji, o tyle z kanałem sprawa jest nieco trudniejsza. Tam niestety również należałoby zamontować system do automatycznej wentylacji mechanicznej (wentylatory wyciągowe). Sam detektor dobrze jest umieścić w najniższym punkcie pomieszczenia na wysokości 10 – 30 cm nad podłogą. Prace te jednak trzeba zaplanować na etapie projektowania garażu.

Wózki widłowe: napęd na LPG

Dużą część silników spalinowych stosunkowo łatwo jest dostosować do zasilania gazem LPG. Rozwiązanie to znajduje zastosowanie nie tylko w silnikach pojazdów osobowych, ale i użytkowych, na przykład w transporcie miejskim, w przemyśle czy logistyce. W tej ostatniej branży często spotykane są wózki widłowe z napędem LPG. Są to pojazdy chętnie wybierane do magazynów wielkopowierzchniowych z kilku powodów: ich udźwig i wydajność są wysokie, ale koszty eksploatacji niższe, niż sztaplarek z napędem spalinowym na olej napędowy lub benzynę. Do tego wózki napędzane gazem LPG mają mniejsze ograniczenia bezpieczeństwa (emisja spalin) niż pojazdy napędzane benzyną i diesle. Ponadto ich obsługa jest nieskomplikowana, a konstrukcja zapewnia wszechstronne wykorzystanie, również na zewnątrz w niekorzystnym terenie i w okolicznościach pogorszonych warunków atmosferycznych. Wózki widłowe o napędzie LPG przeznaczone są do wyjątkowo intensywnego użytkowania, nie wymagają długich przestojów potrzebnych na ich ładowanie, jak np. wózki zasilane energią elektryczną. Do napędzania wózków na gaz wykorzystuje się wbudowane w pojazd lub zewnętrzne butle LPG o pojemności 11 kg, choć można instalować większe zbiorniki. Montowane są zazwyczaj poziomo i pojedynczo, jednak spotykane są i modele wózków widłowych z pionowym położeniem butli lub zasilane parą butli. Jaka jest różnica pomiędzy butlą z gazem LPG do domowego użytku a butlą do wózka widłowego?

Butle domowe a do wózka LPG

Butle do wózków widłowych nazywane są butlami syfonowymi i na pozór przypominają te do domowego użytku, różnią jednak nieco od nich konstrukcją. Przede wszystkim inny jest wewnętrzny system poboru gazu: znajdująca się wewnątrz butli rurka sięga dna zbiornika, przez co możliwe staje się całkowite opróżnienie butli. Nadto w wózkach widłowych napędzanych LPG gaz podawany jest do silnika w fazie płynnej, stąd niezbędne jest poziome położenie butli na wózku. Jest to istotne i z innego powodu: ze względu na właściwości fizyczne gazu LPG (zwiększa objętość pod wpływem wyższej temperatury) butla nie jest napełniana do końca, a jedynie w 80%. W dobrej jakości butlach do wózków znajdziemy filtr i zawór do usuwania oleju pochodzącego z pomp do napełniania butli gazem.

Autogaz LPG: jaki zbiornik?

Gaz LPG jest bez wątpienia bezpieczniejszym dla środowiska i bardziej ekonomicznym paliwem niż benzyna czy olej napędowy. Nic dziwnego więc, że jest tak popularny wśród kierowców. Kupując jednak pojazd zaopatrzony w instalację LPG najczęściej zastanawiamy się jaki typ instalacji jest na pokładzie, rzadziej zaś – jaki wóz ma zbiornik na LPG. Zupełnie niesłusznie, bowiem zbiornik jest integralną częścią instalacji, zaś jego umieszczenie w określonym miejscu samochodu będzie decydować nie tylko o funkcjonalności pojazdu, ale i o jego zasięgu. Obecnie do wyboru mamy dwa rodzaje zbiorników na autogaz LPG: cylindryczne i toroidalne, wszystkie dostępne w kilku typach i rozmiarach. Zbiorniki cylindryczne to starszy typ zbiorników, popularne były w początkach wdrażania instalacji LPG do samochodów, ale są stosowane i dziś. Mają walcowatą konstrukcję, zazwyczaj dużą lub bardzo dużą pojemność, zaś montowane są najczęściej w bagażniku pojazdu, na jednym z jego boków lub tuż za tylną kanapą. Z kolei zbiorniki toroidalne to zbiorniki na LPG dostosowane do montażu we wnęce na koło zapasowe naszego pojazdu. Ich pojemność związana jest z wielkością wnęki, jednak znajdziemy również zbiorniki toroidalne do montażu zewnętrznego. Podwiesza się wtedy zbiornik w miejscu koła zapasowego. Który z tych zbiorników jest lepiej wybrać do instalacji w samochodzie?

Zbiornik na LPG: który wybrać?

Decydując się na montaż instalacji LPG w pojeździe powinniśmy również zadecydować o rodzaju zbiornika na autogaz. Jak już zostało to powiedziane, do wyboru mamy zbiorniki cylindryczne i toroidalne. Te ostatnie to najpopularniejsze w tej chwili rozwiązanie konstrukcyjne, bo montaż zbiornika toroidalnego nie ma większego wpływu na funkcjonalność bagażnika pojazdu. Koło zapasowe można wozić w pokrowcu lub zastąpić niewielkim kołem dojazdowym, przez co powierzchnia ładunkowa jest dostępna, można też po ich zainstalowaniu składać siedzenia do przewozu ładunków ponadwymiarowych. Niestety, przy wszystkich zaletach zbiorników toroidalnych nie do każdego modelu pojazdu możemy je zamontować, a do tego ich pojemność wynosi przeciętnie 36-55 litrów. Powoduje to konieczność częstszego tankowania pojazdu.

Z kolei zbiorniki cylindryczne są obecnie rzadziej wybierane, pomimo ich dużej pojemności. Umieszczenie takiego zbiornika centralnie za kanapami w poprzek samochodu istotnie ogranicza ładowność bagażnika, stąd niektórzy użytkownicy montują je wzdłużnie. To położenie jednak może przesunąć środek ciężkości wozu na stronę zbiornika lub zmienić właściwości jezdne pojazdu. Zbiorniki cylindryczne najlepiej sprawdzają się w samochodach typu sedan (głębokie bagażniki), pickup, w off-roadach lub w pojazdach o dużym zapotrzebowaniu na paliwo.

Gaz LPG niszczy silnik – prawda czy fałsz?

Zagazowanie pojazdu to pewna droga do zniszczenia silnika – taką informację zapewne usłyszał niejeden użytkownik czterech kółek. Jak to się jednak ma do rzeczywistości? To prawda czy fałsz, że gaz LPG niszczy silnik samochodu? Skąd wzięło się takie przeświadczenie? Sprawdzamy!

Bez wątpienia, najlepsze warunki do pracy silnika samochodu zachodzą przy jego zasilaniu dedykowanym do danego typu napędu paliwem, w końcu do tego został on zaprojektowany. Warunki ekonomiczne (ale i środowiskowe) coraz częściej jednak wymuszają stosowanie alternatywnych paliw, w tym auto gazu. Gaz LPG do napędzania silników pojazdów użyty został już w okresie międzywojennym, ale dopiero w latach 70-tych XX w. okazało się, że jego używanie prowadzi do przedwczesnego zużywania się zaworów. Działo się to za przyczyną wyższej temperatury spalania paliwa, ale też z powodu niedoskonałości technicznych ówczesnych instalacji LPG, niewiedzy i… nazbyt intensywnej eksploatacji wozów. To prawda więc? Na owe czasy tak. Ale od lat 70-tych wiele się zmieniło, przede wszystkim nauczono się dobierać właściwie typ instalacji do rodzaju silnika pojazdu, poza tym zrozumiano, że różne jednostki napędowe tolerują gaz w odmiennym stopniu. Tymczasem w Polsce początki montażu instalacji gazowych w samochodach przypominały trochę wyważanie otwartych drzwi – po transformacji ustrojowej pojawiło się wiele zakładów instalujących auto gaz, jednak zabrakło technicznego know-how: instalacje były niskiej jakości, zwykle źle dobrane do typu silnika i niewłaściwie regulowane. Trzeba też pamiętać, że to wtedy do naszego kraju trafiło dużo samochodów z drugiej ręki, często mocno już zużytych. Te warunki sprawiły, że powstało przekonanie o zgubnym wpływie auto gazu na silniki, pokutujące do dziś, ale całkowicie fałszywe. Nowe i najnowsze instalacje (np. sekwencyjna) zasilają mieszanką bezpośrednio każdy cylinder (w silnikach z wielopunktowym wtryskiem), dzięki czemu zużycie paliwa jest niższe niż w przypadku instalacji starszego typu, silnik zaś pracuje równo i jest całkowicie bezpieczny. Wystarczy jedynie pamiętać o regularnych przeglądach samochodu i samej instalacji, warto też mieć sprawnie działający system chłodzenia, dochowywać okresów wymiany oleju i… nie szukać oszczędności na siłę.

Gaz LPG – proces powstawania

Gaz LPG to w praktyce mieszanina gazów propanu i butanu, przechowywana w formie płynnej pod ciśnieniem. Paliwo to powstaje w wyniku pozyskania ze źródeł gazu ziemnego i ropy naftowej lub podczas krakingu, czyli przeróbki jej ciężkich frakcji na benzynę oraz oleje i wskutek uwodorowienia ropy naftowej. Jako, że w źródłach pochodzenia naturalnego mieszaniny propanu-butanu jest niewiele, w Polsce gaz LPG pozyskuje się w głównej mierze z rafinerii, na świecie jednak ponad 50% całkowitej ilości pozyskanego LPG to ten pochodzący z wydobycia. Produkcja LPG z gazu ziemnego odbywa się w procesie zamrażania tego ostatniego, przez co można z niego wyizolować propan i butan. Z kolei w przypadku pozyskania go z ropy naftowej, podgrzewa się ją w kolumnach rektyfikacyjnych rafinerii i frakcjonuje, wskutek czego powstają m.in. ciężki olej opałowy (mazut), olej napędowy, benzyna lotnicza, nafta, paliwo i gaz LPG właśnie. Jakościowo lepszy jest gaz pochodzący z wydobycia: jest czystszy i zawiera mniej związków siarki, co przekłada się na lepsze spalanie oraz mniejsze gromadzenie się tzw. nagaru.

LPG: historia wykorzystania

Odkrycie LPG sięga początków XX w. Jego sprawcą okazał się amerykański chemik, dr Walter Snelling analizujący w 1910 r. zawartość chemiczną benzyny pod kątem jej parowania. Problemem okazało się jej właściwe magazynowanie na dłuższą metę – a co za tym idzie – straty finansowe użytkowników. W wyniku badań okazało się, że za szybsze parowanie benzyny odpowiadają zawarty w niej propan, butan i inne węglowodory. Dosyć szybko powstała instalacja do praktycznego rozdzielania płynnych i lotnych składników benzyny, a już w 1913 r. opatentowano przemysłową metodę produkcji propanu. Jednak pierwsze wzmianki o jego wykorzystaniu datują się dopiero na 1918 rok; używano go do cięcia metali i jako paliwa w lampach lutowniczych. Ale już 10 lat później wdrożono LPG do zasilania silnika spalinowego, co otworzyło mu drogę m.in. do zasilania silników sterowców; używanie paliwa o masie zbliżonej do masy powietrza nie obciążało bardziej tych statków powietrznych, ale i spopularyzowało użycie w innych częściach świata. Pomogła temu możliwość magazynowania propanu w butlach. Jednocześnie instalacje LPG pojawiły się w amerykańskich gospodarstwach domowych, gdzie gaz ten wykorzystywano do gotowania i podgrzewania wody. Podczas II wojny światowej cywilny rynek gazu LPG, z wiadomych przyczyn, nie rozwijał się. Dopiero po jej zakończeniu nastąpił wzrost produkcji na potrzeby indywidualne. W latach 50 — tych XX w. nastąpiło dynamiczne wprowadzenie gazu płynnego do motoryzacji – zaczęły go wykorzystywać firmy transportu publicznego i korporacje taksówkowe, możliwość zasilania gazem pojazdów dostrzegły także koncerny motoryzacyjne. Następnym momentem istotnym dla historii wykorzystania LPG na szeroką skalę był kryzys paliwowy lat 70 – tych. Wtedy to nastąpił przełom w handlu gazem płynnym: rynek zbytu LPG stał się z rynku lokalnego – globalnym.

Instalacja LPG w samochodzie – opłacalna!

Ceny paliw w Polsce nie pozostawiają właścicielom samochodów wątpliwości: nie jest i raczej nie będzie tanio. Dlatego liczba użytkowników pojazdów z instalacją LPG w kraju rośnie (według badań, mamy ich najwięcej w Europie, od 1,8 do nawet 2,5 mln ), a zadowolonych kierowców tankujących popularny „gaz” z pewnością będzie przybywać. Nic dziwnego, litr LPG kosztuje przeciętnie połowę ceny litra benzyny, zarobki w Polsce plasują się w ogonie krajów Unii, a jeździć jakoś trzeba! Dzięki takiemu biegowi rzeczy instalację LPG można założyć w wielu warsztatach motoryzacyjnych, stacjach obsługi, ale potencjał dostrzegli również dealerzy aut nowych; na rynku jest coraz więcej modeli samochodów z fabrycznie wbudowaną instalacją LPG. Te jednak są przeciętnie o 4 tys. zł droższe od standardowo sprzedawanych pojazdów, co nie do końca jest zrozumiałe, bo koszt montażu w ASO to około 2,5 – 3 tys. zł. Ale, pomijając ten fakt, czy naprawdę montaż instalacji do spalania LPG w samochodzie jest opłacalne? W instalację przecież trzeba zainwestować (im lepsze komponenty instalacji, tym lepiej ona działa), ponadto wyższe są koszty przeglądu od kosztów przeglądu wozu napędzanego E-95, niezbędna okazuje się też stosunkowo częsta wymiana filtrów gazu (fazy lotnej – co 15 tys. km i ciekłej – co 10 tys. km), dobranie odpowiednich wtryskiwaczy (zwłaszcza pod kątem średnicy dyszy), dochodzi wreszcie… dodatkowy koszt spalenia benzyny (rozruch wozu zawsze następuje na benzynie, jedno na dziesięć tankowań powinno być również tankowaniem benzyny). A i tak na koniec okazuje się, że jazda z instalacją LPG jest bardziej opłacalna (zwraca się po kilku sezonach) od eksploatacji samochodu tylko w oparciu o zasilanie w benzynę.

Napęd na LPG – dla kogo?

Kto powinien wybrać LPG? Tankowanie LPG opłaci się przede wszystkim tym, którzy dużo jeżdżą, co oczywiście podyktowane jest przede wszystkim względami ekonomicznymi. Montaż instalacji LPG będzie także na rękę tym, których pojazdy są po prostu paliwożerne. Występuje tu prosta prawidłowość – im większa pojemność danego auta, tym wyższe spalanie. Dlatego instalacja LPG prędzej zwróci się w samochodach o dużej pojemności skokowej silnika. Do zagazowania chętnie wybierane są także starsze typy pojazdów; nowe wozy, naszpikowane elektroniką nie zawsze dobrze sobie radzą z alternatywnym źródłem zasilania.